NYHETER

ungdomspris, tips til kandidater.

Klubben ønsker tips til kandidater til klubbens ungdomspris 2019.

Ungdomsprisen gis av Mjøndalen Rotaryklubb til en ungdom (fortrinnsvis under 24 år)
eller en organisasjon for ungdom med tilknytning til Nedre Eiker som på en positiv måte har markert seg i bygda.

 

Vi inviterer herved alle til å komme med forslag til kandidater til årets pris.


Forslag skal begrunnes.


Prisen består av en pengesum samt et diplom.

Du kan benytte kontaktinformasjonen her på vår hjemmeside, eller sekretæren 92276759.


Mjøndalen Rotarys Ungdomspris ble sist tildelt MIF-Idrett for funksjonshemmede (MIF-IFF) for deres banebrytende arbeide og innsats med å fremme idrettsglede og samhold blant barn og ungdom i Buskerud. I grunnlaget for tildelingen er lagt spesielt vekt på foreningens arbeide med idrett for funksjonshemmede.


ledertalent eller ung leder 

Vi tilbyr Gratis lederopplæring

Mjøndalen Rotaryklubb tilbyr gratis deltakelse for to kandidater på RYLA, et seminar om ledelse og entreprenørskap for unge talenter i 
alderen 18-30 år. Seminaret er aktuelt for kandidater fra foreninger, organisasjoner eller arbeidslivet og arrangeres av Rotary i vårt distrikt

 I år: 5-7 april på Radisson Blu Hotel Alna, Tevlingveien 21, 1081 Oslo 

Målsetningen med RYLA er å gi "morgendagens næringsliv" impulser og ideer til godt lederskap.  RYLA har vært et offisielt Rotary program siden 1971 med 30-50 deltakere og vår klubb har de siste årene sponset deltakelse for to lokale kandidater. Kommentarer fra tidligere deltakere:"Fantastisk opplegg". "Dette vil jeg ha stor nytte av fremover". "Morsomt og interessant". "Flott utvidelse av mitt nettverk". "Gode foredragsholdere som delte åpent om sine kunnskaper og erfaringer". "Praktisk nytte".

Seminaret inneholder foredrag ved kjente og erfarne ledere, gruppearbeid samt sosialt samvær.

Årets  hovedtema er  ''Trender i fremtidens arbeidsliv''.   Noe av programmet:

TRENDER I FREMTIDENS ARBEIDSLIV v/avdelingsdirektør arbeidsliv NHO Kristina Jullum Hagen

LEAN – løsningen på effektivitetsparadokset v/prosjektdir. Lena Gjevert, Oslo Universitetssykehus og adm. dir. Torgeir Halvorsen, Jæger Automobil AS

LEDERSKAP PÅ TVERS AV LANDEGRENSER OG KULTUR v/adm. dir. Trond-Morten Lindberg, BDO Norge AS

DIVERSITY ICEBREAKER. Teamutvikling og teamverktøy v / org. psykolog Yngvar Sjoner, Human Factors

ETIKK I NÆRINGSLIVET v/ professor Henrik Syse

VERDIBASERT LEDELSE – «Culture eats strategy for breakfast» v/konserndirektør HR Ragnhild Dahl, Umoe Restaurants AS 

SKYTJENESTER v/ adm. dir. Hege Støre, Telecomputing Norway AS

ENTREPRENØRSKAP - DO’S AND DONT’S - v/siv. øk. Morten Sand

Du kan lese mer om RYLA på distriktets hjemmeside: d2310.rotary.no/no/ryla#.XDyFhPZFzIU


Interessert? 

Ta kontakt med klubben på vår kontaktside ovenfor, eller til sekretær på 92276759

Påmelding skjer innen 1 februar, via Mjøndalen Rotaryklubb som også dekker seminaravgiften.


ny Dugnad på Portåsen i sommer.

Klubben har hatt to dugnadskvelder på Portåsen i sommer (2018). 
Vi har ryddet området rundt det lange steingjerdet som ligger i skogkanten nord for gården. 
Dette er et viktig gammelt kulturminne.
Gjerdet var i ferd med å gro ned av krattskog. Trær har også stedvis begynt å vokse inn i gjerdet og ødelegge det. dugnad i bjørkelunden juni 2018

Klubben har igjen hatt dugnader i Bjørkelunden i Krokstadelva, ved Mjøndalen bru.

Vi har slått gress, ryddet vekk søppel og fjernet en del buskas og trær.

Området kan forhåpentligvis igjen bli en attraktiv for rekreasjon, bading og soling.


Yrkesmesse på Hokksund Ungdomsskole 2018

Mjøndalen Rotary bisto ved gjennomføring av yrkesmessen .

114 yrker var representert på messen og i tillegg kunne flere utdanningsinstitusjoner presentere sine studieopplegg. Messen ble godt besøkt og ungdommene satte pris på konkret informasjon om de ulike yrkene og muligheter i det arbeidslivet de skal utdanne seg til.

Hokksund Rotary er hovedansvarlig for messen. Se mer på deres hjemmeside: http://hokksund.rotary.no    

boka - hva "de gamle" fortalte fra nedre eiker kan igjen kjøpes fra klubben.

Klubben har på ny trykket opp boken - Hva "de gamle" fortalte fra Nedre Eiker.
Boken er en samling av fortellinger eldre mennesker kunne dele fra sine yngre dager og gir et interessant bilde av livet og mennesker i Nedre Eiker gjennom 150 år.

Boken er basert på intervjuer foretatt av Bent Arne Røyne, samt andre kilder og illustrert med bilder fra Eiker Arkiv. Den er utgitt med tillatelse fra Nedre Eiker kommune.

Boken koster kr. 250,- og kan bestilles på vår hjemmeside under "KONTAKT OSS", 
eller vår arkivar Thor Helberg tlf. 905 79 418.

Inntektene går i sin helhet til klubbens samfunnsgagnlige arbeid.


 

ny Strategiplan vedtatt.


1.    Innledning
Denne strategiplan er gjeldende for perioden 2017/18 – 2019/20.
            Muligheter og utfordringer

Klubbens styrke

Klubbens svakheter

Godt miljø

Gode foredrag

Prosjekter som er nyttig for nærmiljøet

Liten klubb gjør det lettere å bli kjent med alle. Oversiktlig klubb.

Får pressedekning i lokalavis.

God struktur og gode rutiner.

Mange samfunnsengasjerte medlemmer.

Demografi

Synkende medlemstall

Få kvinner/mangfold mht medlemmer. Færre aktive pga antall og pga alder og helse.

Det er vanskelig å påta oss større prosjekter pga demografien.

 

Muligheter i lokalsamfunnet (for eksempel ny virksomhet, befolkningstilvekst)

Utfordringer i lokalsamfunnet

Få inn "nye landsmenn" som medlemmer.

Vi har gode verdier/gjør noe for fellesskapet - er en styrke, når vi skal etablere noe nytt.

Utfører aktiviteter som få andre tar tak i.

Ungdomspris.  

Mange «konkurrerende» lag og foreninger.

Image. (menn, elite, "lukket"). 

Prosjektene vi har støttet internasjonalt er lite synlige i nærmiljøet.  

 

3.                Hvor ønsker vi å være i slutten av strategiperioden


Økende medlemstall – minimum 2 nye i tilvekst pr. år.

En klubb med godt miljø som er attraktiv å være medlem i.

En klubb som er synlig i nærmiljøet, og som blir involvert i utviklingen av lokalsamfunnet.

Være en klubb som engasjerer seg lokalt, men også er bevisst på Rotarys verdier og internasjonale/globale engasjement.

Være involvert i minimum ett internasjonalt prosjekt – i samarbeid med en eller flere andre klubber i regionen eller distriktet.

Ha tilstrekkelig med medlemmer slik at styreverv stor sett blir besatt gjennom nye medlemmer i stedet for stadig "resirkulering" av gamle medlemmer.

Minst 1 nytt medlem pr år skal være en ikke-etnisk nordmann.

Minst 30 % skal være kvinner.

 

   4.               Visjon


En klubb som er så attraktiv pga aktiviteter, verdier, vennskap og mangfold -  at det blir "kø" for å bli med! 


 5.                 Strategiske mål og aktiviteter


Mål

Oppgaver/aktiviteter

Tidslinje

Ansvarlig

Økt medlemsmasse

Jobbe for en voksende medlemsmasse med fokus på økt mangfold/demografi, og rekruttere tilstrekkelig med medlemmer slik at styreverv stor sett blir besatt gjennom nye medlemmer i stedet for stadig "resirkulering" av gamle medlemmer. Minst 1 medlem være en ikke-etnisk nordmann.

 

Min. netto økning 2 pr.år

 

30% kvinneandel i løpet av perioden

 

 

Økt mangfold i medlemsmassen

Prosjekter

Matkjøring til eldre i kommunen

    5 dg pr uke

 

Rydde områder i kommunen etter nærmere avtale

Årlig

 

Bidra ved arrangement av yrkesmesse for ungdom i samarbeid med Hokksund RK

Årlig

 

Bok-prosjektet

3.utgave er trykket

 

 

Kunst-prosjektet

 

 

 

Støtte internasjonalt prosjekt i samarbeid med andre klubber

 

 

Ryla

Sende minimum 1 deltaker pr. år

Årlig

 

Samarbeid i regionen/ distrikt

Vurdere mulighet for inter-

city-møter med andre klubber enn Hokksund

 

 

Gjennomføre  2 – 4 intercitymøter med Hokksund rotaryklubb pr. år. 

 

 

Sende deltagere på de forventede konferanser- og opplæringer hver år. 

 

Årlig

Ungdomsprisen

Fortrinnsvis dele ut prisen hvert år.

Årlig

 

 

 

6.              Lederskapsplan
     Det skal årlig utarbeides en lederskapsplan som viser hvem som sittet i styret og de      forskjellige komiteene.

  7.    Styre og komiteer

Navn

Oppgave

 Styret

Formål:

Sørge for at klubben driftes så effektivt som mulig.

Sørge for at MR oppfyller forventninger fra RI og D2310, samt egne medlemmer.

 

Ansvarsområder:

Sørge for at klubbens vedtekter og regelverk er à jour.

Økonomi – regnskap/budsjett

Sekretariat

Regelmessige styremøter

Ekstern og intern kommunikasjon

Holde seg à jour med TRFs virksomhet gjennom distrikt 2310 og være kontaktledd mot klubben.

 

Administrasjonskomiteen

Inkl. Programkomite og Fest og kamerat.

Formål:

Sørge for at klubben har gode, varierte program og sosiale arrangementer i tråd med fastsatte mål.

 

Ansvarsområder:

Planlegge og gjennomføre klubbprogrammer som er attraktive for ulike medlemsgrupper.

Sørge for servering ved enkelte møter, arrangere sosiale aktiviteter som rakfisklag, grill-aften, torskeaften mm.

 

Medlemskomiteen

Formål:

Sørge for at klubben arbeider aktivt med å få nye yrkesaktive medlemmer, spesielt yngre medlemmer, kvinner, etnisk mangfold.

 

Ansvarsområder:

Alle medlemmer, spesielt nye medlemmer, skal følges opp av en fadder.

Prosjektkomiteen

Formål

Sørge for at klubben arbeider aktivt med prosjekter i nærmiljøet, samt vurdere støtte til andre klubber som driver prosjekter internasjonalt.

Ansvarsområder

Etablere og videreføre gode kontakter i kommunen for å fortsette eksisterende prosjekter samt ev igangsette nye.

Vurdere Portåsen eller andre kulturinstitusjoner som samarbeidspartnere.

PR/Kommunikasjonskomite

Formål

Vise våre aktiviteter utad

Ansvarsområder

Ha aktiv kontakt med lokalavis.

Oppdatere jevnlig klubbaktiviteter på klubbens hjemmesider og sosiale medlier og på den måten vise Rotarys verdier og innflytelse så vel lokalt som globalt.

Etablere egen facebook-side

 

 

 


Mjøndalen Rotarys Ungdomspris 2017 er tildelt MIF-IFF 

Mjøndalen Rotarys Ungdomspris 2017 er tildelt MIF-Idrett for funksjonshemmede (MIF-IFF) for deres banebrytende arbeide og innsats med å fremme idrettsglede og samhold blant barn og ungdom i Buskerud. I grunnlaget for tildelingen er lagt spesielt vekt på foreningens arbeide med idrett for funksjonshemmede.

Prisen ble overrakt på  Åpen Dag arrangementet for Barn og unge med funksjonsnedsettelse lørdag 16. september. 

Statuttene for prisen sier bl.a.: «Ungdomsprisen gis av Mjøndalen Rotaryklubb til en ungdom (fortrinnsvis under 24 år)

eller en organisasjon for ungdom med tilknytning til Nedre Eiker som på en positiv måte har markert seg i bygda. Prisen består av 5.000 kroner samt et diplom.»

MIF-Idrett for funksjonshemmede er er slik gruppe som har tatt og tar initiativ til å dele og organisere idrettsglede og aktivitet med dem som ikke faller inn i de andre organiserte sammenhenger.Aktivitetene omfatter nå fotball (2 lag), håndball og allidrett. og er åpent for deltagere fra hele vår kommune og nabokommunene.   

Toni Molin mottok prisen på vegne av MIF IFF.  (Foto: MIF)

Ståle Berdal representerte  Mjøndalen Rotaryklubb ved prisutdelingen.dugnader i Bjørkelunden i Krokstadelva, ved Mjøndalen bru.

3 mandager i juni og august har klubbens medlemmer ryddet i en del av bjørkelunden mellom veien og elva. Vi har slått gresset, ryddet vekk søppel og fjernet en del buskas og trær.

På den rundt 100 x 30 meter plassen ser vi for oss at det kan bli en plass for både rasting, bading og soling.

Kan det bli liv og røre der allerede neste sommer?

Mjøndalen Rotary: Ole Melbø (f.v.), Grethe Eggerud, Stein Ramberg, Tore Berget, Knut Vik og Kjell Meinseth. 


Møteinformasjon

Møtested: Nedre Eiker Menighetssenter,Stensethalleèn 1 , Krokstadelva
Adresse: Stensethalleén 1
Postnummer: 3055
Sted: Krokstadelva
Land: NO
Møtedag: Mandag
Møtetid: 19:00:00
Møtespråk: no

Organisasjonsnr: 922 115 834

Les merrotary lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

NORFO - Rotary RSS

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...