OM KLUBBENMjøndalen Rotary klubb ble etablert i 1954 og har for tiden 28 medlemmer som bor i eller har tilknytning til Nedre Eiker.

Vi er en yrkesbasert tjenesteorganisasjon med formål å gagne andre. Det gjør vi primært ved å stille medlemmenes kompetanse og arbeidskraft til disposisjon til samfunnsnyttig virksomhet. Noen ganger også med finansiell bistand gjennom stipendier o.l.

Vi møtes ukentlig for å dele informasjon om hva som skjer, utvikle vennskap og høre foredrag av ulike personer med stor spredning av emner. Dette gir egenutvikling, overskudd og grunnlag for å gjøre en forskjell i samfunnet.

Rotary International's verdier og mål vil alltid være grunnlaget for vårt arbeid.

Vil du vite mer klikk på fanen kontakt oss eller ta direkte kontakt med meg (se "KLUBBEN" eller "KONTAKT OSS").

    


            Robert Meinseth

                           robert meinseth

                              President 2018-2019


Vedtekter.


VEDTEKTER FOR MJØNDALEN ROTARY KLUBB

Sist endret på årsmøte 18.09.2017.

§ 2 Område
Klubben er etablert i Nedre Eiker, med rekrutteringsområde også innen nabokommunene. 

§ 3 Møter
Klubben holder sine møter hver mandag kl. 19:00.

Mjøndalen Rotary Klubb skal ledes av et styre bestående av:
- President,
-    Visepresident,
-    Sekretær,
-    Kasserer og 
- 4 styremedlemmer.

1. ÅRSMØTET

Dagsorden:
- Vedta budsjett og kontingent for inneværende Rotary-år.
- Behandle eventuelle forslag til Vedtektsendringer.
- Behandle øvrige innkomne forslag.
- Valg av styre samt arkivar og revisor(er).

- Årsmøtet skal avholdes innen 1. oktober.
- Årsmøtet skal kunngjøres senest 4 uker før møtedato.
- Forslag til vedtektsendringer og andre forslag skal sendes styret skriftlig 
senest 3 uker før møtedato.
- Forslag til vedtektsendringer sendes medlemmene til høring senest 2 
uker før årsmøtet og med 1 ukes frist for tilbakemelding til styret. Alternativt kan forslag vedtektsendringer drøftes på           forutgående  medlemsmøter, med samme frister.
- Forslag fra klubbens medlemmer på nytt styre skal foreligge hos 
valgkomiteen senest 4 uker før årsmøtet.
- Valgkomiteens forslag til styre skal foreligge hos klubbens styre senest 
- Styret sender ut sakspapirer i hht dagsorden senest 2 uker før årsmøtet.

Årsmøtet er beslutningsdyktig når en tredel av klubbens medlemmer/ stemmer er til stede.
Det er anledning til å stemme ved skriftlig fullmakt. En slik fullmakt 
skal være utstedt på et annet medlems navn og skal leveres møteleder 
senest ½ time før møtets begynnelse.

- Alle valg avgjøres ved håndsopprekning med mindre en av 
- Ved flere kandidater til samme verv skal det være skriftlig avstemning 
Den kandidat som får flest stemmer er valgt.
tredeler av de frammøtte stemmer for å bli godtatt. 

Ekstraordinært årsmøte :
2. KLUBBFORUM:
saken bekjentgjøres 2 uker på forhånd. Det kan også her stemmes ved fullmakt.
Møtet er beslutningsdyktig når en tredel av medlemmene/ stemmene er til stede.

3. KLUBBMØTER:
Klubbmøter holdes 1 gang pr uke på fastsatt tid og sted. 
Styret har anledning til å fastsette møtefri i uker med offisielle helligdager og allment anerkjente feriedager.
Styret kan i tillegg fritt avlyse inntil 4 møter pr år, forutsatt dette ikke medfører et opphold på mer en 3 påfølgende møter.

Alle medlemmer utenom æresmedlemmer (eller medlemmer som er fritatt for møteplikt i hht Artikkel V, pkt. 3 i klubblovene) skal regnes som tilstedeværende eller fraværende ved det ordinære klubbmøtet. Tilstedeværelse kan bekreftes gjennom medlemmets tilstedeværelse i en annen Rotaryklubb. Tilstedeværende registreres av sekretær i Medlemsnett.
Klubben praktiserer ikke møteplikt.

Endring av møtested og møtetid kunngjøres med minst 1 ukes varsel og bekjentgjøres ved oppslag på fast møtested. Det er kun gjester fra andre klubber som i dette tilfellet blir registrert på vanlig møtested. 
For klubbmøtene settes det opp ½-årige program som omfatter kveldens tema samt ansvarlig hovedkomite. 

4.    STYREMØTER:
Ordinært styremøte skal normalt holdes en gang pr. mnd. Det 
settes opp egen saksliste for møtet. Ekstraordinært styremøte skal 
innkalles av presidenten når han mener dette er nødvendig, eller etter 
anmodning av to styremedlemmer og etter at tilbørlig varsel er gitt.
Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er 
tilstede.

1. INNMELDINGSAVGIFT:
Mjøndalen Rotary Klubb benytter ikke innmeldingsavgift.

Ved fordeling i komiteene bør det tas hensyn til Rotarys målsetting om rulleringsprinsippet. Videre skal en påse at de fire tjenesteveiene er representert og ivaretatt gjennom disse komiteene.

Detaljerte arbeidsoppgaver for komiteene er nærmere beskrevet i klubbhåndboka ”Hvem  -  Hva  -  Hvordan”. Komiteenes oppgaver følger også av Artikkel 10 i avsnittet Anbefalte Rotaryvedtekter i Årboken. 

Se klubbhåndboka ”Hvem  -  Hva  -  Hvordan” og Norsk Rotarys årbok.

Norsk Rotarys årbok , Vedtekter for Rotaryklubb, gir retningslinjer for hvordan klubben 
skal gå frem ved valg av nye medlemmer. Dersom klubben setter i gang egne 
verveaksjoner, skal nevnte regler legges til grunn. 
Klubbhåndboka ”Hvem  -  Hva  -  Hvordan” gir føringer for selve opptaksseremonien.
Ingen resolusjoner og intet forslag som framsettes i denne klubb, i forbindelse med hvilken som helst sak, skal behandles i klubben før den har vært vurdert av styret. 
Slike resolusjoner eller forslag, hvis de framsettes på et klubbmøte, skal oversendes styret uten diskusjon.
Norsk Rotarys Årbok, vedtekter, angir hovedtrekkene i forretningsorden for hvordan klubbmøtene skal gjennomføres: 
-  Korrespondanse og meddelelser
-  Eventuelle komiterapporter
-  Ikke ferdigbehandlede saker
-  Nye saker
-  Foredrag eller annen form for program
-  Avslutning


Møteinformasjon

Møtested: Nedre Eiker Menighetssenter,Stensethalleèn 1 , Krokstadelva
Adresse: Stensethalleén 1
Postnummer: 3055
Sted: Krokstadelva
Land: NO
Møtedag: Mandag
Møtetid: 19:00:00
Møtespråk: no

Organisasjonsnr: 922 115 834

Les merrotary lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

NORFO - Rotary RSS

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...